Pravidla cestovatelské soutěže H+Z

 1. Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset
 2. Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
 3. Snímek smí být přihlášen pouze jednou. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
 4. Snímky musí splňovat následující požadavky:

Formát souboru:

- JPG (High quality)

- Doba pořízení 14.1.2019 – 14.1.2020

- max. velikost 20MB / soubor

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil

Velikost fotografie musí být nejméně 3000 pixelů na delší straně. Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě velkoformátového tisku může být důvodem k vyřazení fotografie.

U vybraných snímků si organizátor může vyžádat data v maximální kvalitě.

 1. Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině a ideálně v angličtině a místem pořízení fotografie
 2. Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí. Podezření z neetických praktik při pořízení soutěžní práce může vést k diskvalifikaci.
 3. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním obsahu snímku. Povoleny jsou celkové i místní úpravy tonality a kontrastu, ořez, doostření, redukce šumu a drobné retuše (čištění). HDR, panoramata či skládání ostrosti je povoleno z fotografií pořízených na daném místě ve stejný čas a při dodržení požadavků na autentické zachycení scény.
 4. Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
 5. Možnost přihlašování snímků do soutěže od 14.11.2019. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do pilotního soutěžního ročníku je 14. 1. 2020, 24:00 hodin středoevropského času.
 6. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Soutěž o nejlepší cestovatelskou fotografii H+Z společnosti Czech Photo, o.p.s., neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
 7. Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Soutěž o nejlepší cestovatelskou fotografii H+Z, společnosti Czech Photo, o.p.s, právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
 8. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav (včetně propagace soutěže a výstav a spojení s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav České republice i v zahraničí.
 9. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
 10. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Partner soutěže
 • Czech Photo
 • CEWE FOTOLAB
 • Olympus
 • Český rozhlas
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description