Podmínky fotosoutěže

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT FOTOSOUTĚŽE 

 

Cestuj s CEWE po Česku 

Zapojit se může každý, vyplněním registračního formuláře na webových https://soutez.cewe-fotokniha.cz/cestuj-s-cewe/cs_cz/add/photo

Registrace je snadná a zvládnete ji během pár minut. 

 

Zadání 

Soutěž je určena všem fotografům, kteří pořídili svoji fotografii v České republice. 

Cílem fotosoutěže je ukázat a hlavně sdílet to nejkrásnější, co v Čechách máme: krásnou přírodu, pestrou kulturu, folklór a bohatou historii. Zachytit to, co nikde jinde na světě nenalezneme, co je naším kulturním dědictvím a na co jsme patřičně hrdí.  

 

Pořadatelé 
CeWe Color, a. s. 
Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4, IČ: 49241338. 

 

Termín fotosoutěže 
Soutěž probíhá od 1.7. do 31.8.2020. 

 

Přihlášení do fotosoutěže 
Soutěžní fotografie nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže. 

Přihlásit fotografii lze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Tato registrace je platná pouze pokud účastník soutěže vyplní všechny povinné údaje včetně popisu textu k fotografii proč a jak vznikla. Každý účastník soutěže může přihlásit až 100 fotografií. Účast je možná výlučně online prostřednictvím webových stránek soutěže. Fotografie zaslané běžnou poštou nebo jinou cestou nebudou zařazeny do soutěže. 

  

Každý účastník fotosoutěže může nahrané fotografie a příslušné stručné popisy spravovat prostřednictvím osobního uživatelského účtu. Aby bylo možné snímky nahrát, musejí mít minimální velikost 1 240 x 768 pixelů při velikosti souboru maximálně 22 megabitů (Mb). Přípustný je výhradně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit. 

 

Podmínky a práva 

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Fotografie přihlášené do soutěže prostřednictvím Instagramu budou na webu soutěže zveřejněny v případě výhry. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího vyrozumění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži. 
 
Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli fotosoutěže neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace pořadatele a spolupořadatele. Stane se tak výhradně v souvislosti se soutěží, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto svolení zahrnuje použití přihlášených fotografií pro prezentaci na výstavách, zveřejnění na internetu a sociálních sítích, použití v jiných publikacích a také zveřejnění prostřednictvím třetích osob v tiskových zpravodajstvích, prezentaci služeb organizátora a spoluorganizátorů. Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže. 
Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků, a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným používáním a že tímto používáním nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje organizátora a spoluorganizátory případných nároků třetích osob. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a spolupořadatele a ostatní osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné obecně závazné právní předpisy či normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie atp. Za zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře ani odměny. Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu. 
Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Výherci“. 
 
Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti. 

Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let, která akceptuje a dodržuje tato pravidla soutěže.  

 
Ochrana osobních údajů a osobnostní práva 
Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie a text, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení). 
Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. 
Účastí v soutěži každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel a partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky, emailové adresy a textu, audio i vizuálního obsahu sdíleného autorem/účastníkem soutěže pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a partnera soutěže. 

Změna podmínek soutěže pořadatelem vyhrazena. 

 

Partner soutěže
  • CEWE FOTOLAB
  • Jedeme do lázní
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description