Zaregistrovat se

Podmínky účasti pro rok CEWE Photo Award 2021

1.            Společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA, se sídlem ve městě Oldenburg v Německu, dále v textu označována již jen jako CEWE, pořádá fotografickou soutěž „CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful“. Tématem soutěže je, ukázat krásu světa ve středu fotografického zájmu. Konečný výběr vítězných motivů provede porota. Společnost CEWE rozdá 1 000 hodnotných cen. Vítězné fotografie budou prezentovány na webové stránce v sekci „Vítězové“ a všichni výherci budou písemně vyrozuměni e-mailem a/nebo běžnou poštou.

 

2.            Během hlavní soutěže se budou konat tématicky zaměřená zvláštní ocenění s kratšími intervaly. Tato zvláštní ocenění se budou pořádat v různých zemích (regionálně) a případně s kooperačními partnery. Podmínky účasti v hlavní soutěži jsou nadřazené a platí pro všechna zvláštní ocenění. Jiná ustanovení naleznete na příslušných stránkách platformy soutěže.
 

3.            Účastnit se mohou fyzické osoby, které dosáhly 18 let věku. Účast není omezena na zákazníky pořadatele a není podmíněna zakoupením nějakého zboží nebo služby. Pokud by měl být účastník omezen ve své obchodní činnosti, bude vyžadováno svolení jeho zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny všechny osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže a zaměstnanci společnosti CEWE. Navíc si pořadatel vyhrazuje právo, podle vlastního uvážení vyloučit z účasti na soutěži osoby, u nichž k tomu existují oprávněné důvody, například:

3.1 porušení podmínek účasti,

3.2 nečestné jednání,

3.3  manipulace, které jsou zaměřeny na zlepšení šance na výhru nebo na získání podobných výhod,

3.4  chybné nebo zavádějící údaje v souvislosti s registrací nebo zasláním fotografií.

4.            V deseti kategoriích „Krajiny“, „Lidé“, „Příroda“, „Sport“, „Architektura a technika“, „Jídlo“, „Cestování a kultura“, „Zvířata“, „Koníčky a volný čas“ a „Letecké snímky“ může být nejpozději do 31. května 2021 nahráno až 100 vlastnoručně pořízených fotografií, k nimž mají účastníci soutěže neomezená autorská a užívací práva, a jejichž motivy neodporují právním ustanovením země původu, právním ustanovením Evropské unie nebo osobnostním právům zobrazených osob. Účast je možná výlučně online prostřednictvím webových stránek soutěže. Fotografie zaslané běžnou poštou nebo jinou cestou nelze zařadit do soutěže.

 

5.            Každý účastník soutěže může nahrané fotografie a příslušné stručné popisy spravovat prostřednictvím osobního uživatelského účtu. Aby bylo možné snímky nahrát, musejí mít minimální velikost 1 080 x 1 080 pixelů při velikosti souboru maximálně 22 megabytů (MB). Přípustný je výlučně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit.
 

6.            Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo, kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži.

7. Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže společnosti CEWE a firmám spojeným se společností CEWE neodvolatelné, prosté, časově a prostorově neomezené užívací právo na užívání nahrané(ých) fotografie(í) ke své prezentační práci. Stane se tak výhradně v souvislosti s touto soutěží nebo budoucími soutěžemi, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace společnosti CEWE v souvislosti s fotografickými soutěžemi.

Toto povolení zahrnuje využívání doručených fotografií pro všechny mediální kanály v tištěné a digitální podobě a také výstavy. Jedná se například o:

7.1 prezentaci na výstavách,
7.2 aukci vystavovaných děl pro charitativní účely,
7.3  zveřejnění na internetu a v sociálních médiích (případně včetně úpravy formátu pro specifické kanály, například Facebook, Instagram nebo Snapchat),
7.4  použití v jiných publikacích, také zveřejnění třetími osobami ve vydáních tiskových zpráv,
7.5  prezentaci služeb poskytovaných společností CEWE při fotografických soutěžích,
7.6 Publikování v CEWE FOTOKNIZE k účelům CEWE Photo Award, které mohou být předány třetím stranám pro reklamní účely soutěže CEWE Photo Award a za které může být těmto třetím stranám účtován příspěvek na výdaje.

Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže.

  1. Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným užíváním a že tímto užíváním nebudou porušena ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje společnost CEWE případných nároků třetích osob.

 

9.            Ve spojení se zveřejněním doručených fotografií stran pořadatele bude vždy uvedeno celé jméno účastníka jako autora.
 

10.         Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné zákazové normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie. Doručené fotografie, jejichž předmětem je porušování zákona, propagace násilí, pornografie, rasismus nebo jiný závadný obsah, nebo které jsou směřovány k tomu, aby manipulovaly soutěž, budou pořadatelem odstraněny. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn.
 

11.         Zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění bude zdarma. Věcné výhry a/nebo poukázky vypsané pořadatelem na stránce „Ceny“ nebudou vypláceny v hotovosti a jejich směna je vyloučena. Ani převedení cen na třetí osoby není možné. Účastník nebude nahrávané fotografie zkrášlovat úpravami, jako jsou rámečky, vodoznaky nebo výrazná vinětace. Společnost CEWE si vyhrazuje právo, takto manipulované fotografie z účasti na soutěži CEWE Photo Award vyloučit a vymazat je. Účastník o tom nebude informován.
 

12.         Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu. Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Vítězové“.
 

13.         Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti.

 

14.         Právní cesta je vyloučena. Platí německý právní rámec za vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Příslušný soud je ve městě Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Salvátorská klauzule: Pokud by mělo nějaké ustanovení těchto podmínek účasti zcela nebo zčásti pozbýt své platnosti, nebude tím dotčena platnost ostatních podmínek účasti. Místo neplatného ustanovení platí taková právně přípustná norma, která bude neplatnému ustanovení z hlediska smyslu a účelu ekonomicky nejblíže. To samé platí v případě existence právní mezery v těchto podmínkách účasti.

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description