Pravidla cestovatelské soutěže H+Z

 

(dále jen soutěž)

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v České republice.

 

Soutěžní kategorie:

·         Nejlepší fotografie z cest v zahraničí i Česku

 

Pravidla

1.   Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset

2.   Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.

3.   Snímek smí být přihlášen pouze jednou. Snímky přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.

4.   Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.

5.   Snímky musí splňovat následující požadavky:

Formát souboru:

–   JPG (High quality)

–   max velikost 20MB / soubor

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil

Velikost fotografie musí být nejméně 3000 pixelů na delší straně. Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě velkoformátového tisku může být důvodem k vyřazení fotografie.

U vybraných snímků si organizátor může vyžádat data v maximální kvalitě.

6.   Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině a ideálně v angličtině a místem pořízení fotografie

7.   Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí. Podezření z neetických praktik při pořízení soutěžní práce může vést k diskvalifikaci.

8.   Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním obsahu snímku. Povoleny jsou celkové i místní úpravy tonality a kontrastu, ořez, doostření, redukce šumu a drobné retuše (čištění). HDR, panoramata či skládání ostrosti je povoleno z fotografií pořízených na daném místě ve stejný čas a při dodržení požadavků na autentické zachycení scény.

9.   Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže

10.        Možnost přihlašování snímků do soutěže od 15.11.2021. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do soutěže je 16.1.2022, 24:00 hodin středoevropského času.

11.        Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Soutěž o nejlepší cestovatelskou fotografii H+Z společnosti Czech Photo, o.p.s., neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.

12.         Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Soutěž o nejlepší cestovatelskou fotografii H+Z, společnosti Czech Photo, o.p.s, právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.

13.        Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav (včetně propagace soutěže a výstav a spojení s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav České republice i v zahraničí.

14.        Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.

15.        Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

 

 

O nás, Ochrana osobních údajů

Můžeme vzít z loňského roku

 

O nás

Cestovatelské duo Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka jsou inspirací mnoha odvážlivců. Společně s Radiožurnálem vyhlašuje společnost Czech Photo soutěž o nejlepší fotografie z cest.

Tito dva pánové jsou známí díky mnoha aspektům své průkopnické práce, ale také jsou jedni ze zakladatelů české cestopisné rozhlasové reportáže. Jiří Hanzelka (1920–2003) a Miroslav Zikmund (* 1919) se seznámili už na škole. V letech 1947–1950 spolu vycestovali na první výpravu do Afriky a Jižní Ameriky s vozem Tatra 87. Jejich druhá cesta v letech 1959–1964 směřovala do Asie a Oceánie. Na výpravách nasbírali neuvěřitelné množství dokumentárního materiálu, napsali několik stovek reportáží a také několik knih.

Již tradičně narozeniny Miroslava Zikmunda oslavíme cestovatelskou soutěží, a to hned v několika kategoriích. První z nich bude rozhlasová cestovatelská reportáž, dále naváže kategorie o nejlepší cestopisnou knihu a samozřejmě nelze opomenout soutěž o nejlepší fotografii z cest. Také bude vyhodnocena nejvíce půjčovaná cestopisná kniha.

Nejlepší fotografie vybere odborná porota ve složení: : předsedkyně poroty Veronika Souralová – ředitelka Czech Photo, Petr Brukner – fotograf a herec Divadla Járy Cimrmana, Jan Rybář – fotograf, Tomáš Tureček – šéfredaktor National Geoghaphic, Libor Rambousek – ředitel CEWE

 

Slavnostní vyhlášení vítězů se bude konat na zámku v Dobříši na narozeniny pana Miroslava Zikmunda 14. února 2022 od 19:00.

Ochrana osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie a text, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení). Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastí v soutěži každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel a partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky, emailové adresy a textu, audio i vizuálního obsahu sdíleného autorem/účastníkem soutěže pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a partnera soutěže.

 

 

 

Partneři soutěže:

Czech Photo

CEWE

Radiožurnal

Partner soutěže
  • CEWE
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description