Podmínky fotosoutěže

 

Podmínky fotosoutěže

JAK SE MOHU ZÚČASTNIT FOTOSOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 2021/2022

„DVĚ TVÁŘE VÁCLAVÁKU A PŘÍKOP“

Do 12. ročníku fotosoutěže Dvě tváře Prahy se může zapojit každý, vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.dvetvareprahy.cz nebo www.2tvareprahy.cz.

Registrace je snadná a zvládnete ji během pár minut.

Zadání

Soutěž je určena všem fotografům, kteří pořídili svoji fotografii na Václavském náměstí nebo v ulici Na Příkopě.

Cílem 12. ročníku fotosoutěže Dvě tváře Prahy je jako již tradičně útok na vaše emoce, váš vztah a vaše pouta k Václavskému náměstí a k ulici Na Příkopě jako k srdeční záležitosti snad všech Čechů, ale také cizinců. Přihlaste do soutěže fotografie z Václavského náměstí či Příkop s krátkým příběhem o tom, proč fotka vznikla. Postihněte fotkou emoci, kterou ve vás Václavák nebo Příkopy vyvolávají. Vyfoťte to, co tady milujete, nebo to, co naopak nemáte rádi.

 

Hlavní zaměření cílí na dva základní pocity – pozitivní vjemy, co se vám líbí, co na Václaváku nebo Na Příkopech máte rádi a co je dobré rozvíjet, ty světlé stánky, a negativní vjemy, tedy to, co se vám naopak nelíbí, co sem nepatří a co je potřeba změnit, to jsou ty stinné, temné stránky. Záměrem je vzbudit zaujetí a chuť se vyjádřit se k aktuální podobě obou významných centrálních lokalit nezávisle a pravdivě zdokumentovat stav centra Prahy tak, jak jej vnímá veřejnost a nastupující generace včetně dětí z fotokroužků.

 

Soutěžní kategorie
Barvy Václaváku a Příkop – určena jen pro děti 7-11 let
Dominanty Václaváku a Příkop – určena jen pro děti 12-17 let
Události Václaváku a Příkop – dospělí
Změny na Václaváku a Příkopech – dospělí
Lidé z Václaváku a Příkop – dospělí

Pořadatelé
Pořadatelem fotosoutěže Dvě tváře Prahy je Sdružení Nového Města pražského, z.s., se sídlem Klimentská 52, Praha 1, IČ: 269 86 647. Spolupořadatelem soutěže je CeWe Color, a. s.
Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4, IČ: 49241338.

Termín fotosoutěže
Soutěž probíhá od 15. července 2021 do 15. března 2022.

 

 

Přihlášení do fotosoutěže
Soutěžní fotografie Dvě tváře Prahy nesmí porušovat platné zákony ČR (např. nesmí porušovat autorský zákon, obsahovat pornografii atd.) a musí odpovídat pravidlům soutěže.

Přihlásit fotografii lze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Tato registrace je platná pouze pokud účastník soutěže vyplní všechny povinné údaje včetně popisu textu k fotografii proč a jak vznikla. Každý účastník soutěže může přihlásit až 10 fotografií. Soutěž probíhá také na Instagramu, podmínky jsou uvedené níže. Účast je možná výlučně online prostřednictvím webových stránek soutěže. Fotografie zaslané běžnou poštou nebo jinou cestou nebudou zařazeny do soutěže.

Každý účastník fotosoutěže může nahrané fotografie a příslušné stručné popisy spravovat prostřednictvím osobního uživatelského účtu. Aby bylo možné snímky nahrát, musejí mít minimální velikost 1 240 x 768 pixelů při velikosti souboru maximálně 22 megabitů (Mb). Přípustný je výhradně formát JPEG. Kromě toho musí být jedna verze každé nahrané fotografie k dispozici v původní velikosti, kterou si případně pořadatel soutěže může od účastníka soutěže vyžádat za účelem zveřejnění na výstavách a v tiskových médiích v rámci níže uvedených distribučních aktivit.

Instagram
Fotosoutěž probíhá současně za obdobných podmínek na sociální síti Instagram, přihlásit se je možné přidáním hashtagu #ILoveWenceslasSquare k fotografii nahrané na svém veřejném instagramovém profilu, u které zároveň musí být uveden její název, jak a proč fotografie vznikla, co např. k jejímu pořízení autora inspirovalo. Bez těchto náležitostí nebude fotografie do soutěže přijata.

Účastník soutěže se zavazuje dodržovat podmínky fotosoutěže, které jsou zde uvedeny a pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://instagram.com/about/legal/terms/.

Podmínky a práva

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. Fotografie přihlášené do soutěže prostřednictvím Instagramu budou na webu soutěže zveřejněny v případě výhry. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vymazat obrazové příspěvky, které se výrazně liší od tematického zadání. Autor nebude o vymazání snímků vyrozuměn. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího vyrozumění provádět změny a doplnění jím poskytnutého obsahu, a to i v případě, že budou mít vliv na podmínky účasti v soutěži.

Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže pořadateli a spolupořadateli fotosoutěže neodvolatelné, prosté, časově neomezené užívací právo pro využití nahrané(ných) fotografie(í) ke své prezentační práci. To zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a rozšiřování za účelem vlastní reklamy a prezentace pořadatele a spolupořadatele. Stane se tak výhradně v souvislosti se soutěží, včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto svolení zahrnuje použití přihlášených fotografií pro prezentaci na výstavách, zveřejnění na internetu a sociálních sítích, použití v jiných publikacích a také zveřejnění prostřednictvím třetích osob v tiskových zpravodajstvích, prezentaci služeb organizátora a spoluorganizátorů Jiné komerční využití vyžaduje zvláštní souhlas účastníka soutěže.
Svou účastí účastník soutěže potvrzuje, že je autorem nahraných snímků, a tedy neomezeně disponuje užívacími právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že fotografie, které nahrál, jsou prosty práv třetích osob, zejména, že veškeré identifikovatelné zobrazené osoby souhlasí s uvedeným používáním a že tímto používáním nebudou porušena ochranná práva třetích osob.

 

Účastník soutěže již nyní zbavuje organizátora a spoluorganizátory případných nároků třetích osob. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a spolupořadatele a ostatní osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci fotografické soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno bude uvedeno jako jméno autora. Účastník soutěže se zavazuje, že obsahy nahraných obrazových souborů neporušují platné obecně závazné právní předpisy či normy, především předpisy ohledně šíření dětské pornografie atp. Za zveřejnění fotografií v rámci podmínek zveřejnění nebudou vypláceny žádné honoráře ani odměny. Účastník soutěže může kdykoli stáhnout fotografie ze soutěže tak, že smaže příslušné fotografie prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu.
Toto se netýká fotografií, které budou po posouzení poroty zobrazeny na stránce „Výherci“.

Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti.

Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 15 let, která akceptuje a dodržuje tato pravidla soutěže. Zvláštní kategorii v tomto ročníku tvoří Děti 7-11let (pro které je určena soutěžní kategorie Barvy Václaváku) a Děti 12-17let (pro které je určena soutěžní kategorie Dominanty Václaváku), a které také musí akceptovat a dodržovat pravidla, k čemuž se zavážou prostřednictvím vedení svých fotokroužků či svých zákonných zástupců a to registrací do fotosoutěže.


Vyhodnocení fotosoutěže a výstava nejlepších snímků
Do 30 dní po ukončení soutěže budou zveřejněni výherci jednotlivých ocenění.
Pět nejlepších fotografií bude oceněno hodnotnými cenami partnery soutěže. Výběr fotografií probíhá na základě výběru poroty jednotlivých partnerů soutěže.
Výběr nejlepší fotografie v kategorii Instagram - #ILoveWenceslasSquare probíhá na základě výběru poroty partnera soutěže na Instagramu. 
Výherci jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny. Výhry jsou předávány pouze osobně autorům soutěžní fotografie.
Vítězné fotografie, včetně fotografií druhých a ev. třetích míst, budou v rámci propagace soutěže vystaveny ve velkoplošných formátech v rámci výstavy na Václavském náměstí ev. v ulici Na Příkopě v termínu 11. dubna – 9. května 2022.

Autor, vítěz některé z cen v soutěži, bere na vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich zveřejňováním pro marketingové účely pořadatele a spolupořadatele.

Ochrana osobních údajů a osobnostní práva
Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, adresa, telefonní číslo a fotografie a text, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).
Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
Účastí v soutěži každý účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel a partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky, emailové adresy a textu, audio i vizuálního obsahu sdíleného autorem/účastníkem soutěže pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech pořadatele a partnera soutěže.

Změna podmínek soutěže pořadatelem vyhrazena.

 

 

Partneři soutěže
  • CEWE
  • PRIMARK
  • Van Graaf
  • Studio Dva
  • Hamleys
  • www.kudyznudy.cz
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description